Innlegg merkte med ‘Bergen’

Another Olive Tree

Posta: Onsdag, 21 mars, 2012 under Personal experience, Photography
Stikkord:, , , ,

Last year in Amman, I bought an olive tree. It was too big to bring back to Bergen so I had to leave it. When I got back I missed having a olive tree so I bought a new one. Twice the price, one tenth the height.

Bergen - Olive Tree Bergen - Sunny Olive Tree

Dershowitz i Bergen

Posta: Torsdag, 31 mars, 2011 under Ymse
Stikkord:,

Måndag 21. mars gjesta forsvarsadvokaten Alan Dershowitz Bergen og haldt eit føredrag på Dragefjell om «Israel og folkeretten» i regi av juridisk studentutvalg (JSU) og ELTA (European Law Student Association). Dershowitz gjesta Oslo og Trondheim i tillegg. Det vart rett nok ikkje særleg mykje prat om folkeretten, noko ein nesten kan forvente når temaet er Israel.

Det var først då han  kom til Oslo og tala der at det vart plukka opp av media trass i at han var i Bergen kvelden før. Student- og lokalmediene i Bergen plukka det ikkje opp, men det kan vere at dette skuldast dårleg promotering. Nokre kommentatorar hevda han drog fullsatte salar i alle tre byane, men dette stemmer ikkje for Bergen, der salen ikkje ein gong var halvfull.

Etter det eg har høyrd frå artiklar, vener og kjende utgjorde alle tre for det meste det same showet, for det var meir eit show enn eit føredrag. Det bar, slik mange har peikt på, sterkt preg av at han er ein amerikansk forsvaradvokat. Polemikken stod sterkt og drukna for det meste dei gode poenga han hadde. Han framstod politisk ikkje på nokon måte som ekstrem, og presenterte seg i stor grad som moderat (pro-israel og pro-palestinsk).

Artikkelen han skreiv i etterkant av besøket i Noreg (Norway to Jews: You’re Not Welcome Here) viser for min del at alt Dershowitz kjem med ikkje kan takast seriøst. Teksten svarar ikkje til overskrifta, og dei døma han trekk fram er ikkje representative nok til å trekke slike konklusjonar. At han faktisk ikkje har orka å finne den rette stavinga av namnet til Kåre Willoch er dårleg. Sitatet av Willoch han trekk fram her trakk han fram under føredraget og gjentok det fleire gongar. (Astrid Meland diskutert dette sitatet og debatten rundt det i 2009 på bloggen hennar: Kåre Willoch rasist?)

Artikkelen hans speglar til ei viss grad føredraget hans, der ein trekk fram punkt ein ynskjer fokusere på og arbeider ut frå dei. Føredraget hans kan kortast raskt ned til at det eksisterer verre statar enn Israel i denne verda, og at det er eit unormalt stort fokus på denne vesle staten.

I byrjinga av føredraget sitt oppfordra han publikum til å utelukkande stille kritiske spørsmål til han på slutten, ros kunne ein kome med etterpå. (Dette minna meg kort om John Cleese sitt siste show der han oppfordra folk til berre å kome med fornærmande spørsmål). Spørsmålsstillarane skulle få eit minutt kvar å stille spørsmål.  Det var difor litt synd at Dershowitz ikkje alltid let spørsmålsstillarane spørje ferdig før han svarte brutalt på spørsmåla. Det kan òg seiast at spørsmålsstillarane gjerne kunne kome med litt betre spørsmål.

Til sjuande og sist kan det seiast at føredraget var interessant, men ikkje særleg nytt. Eg kunne tenkt meg å høyre mykje meir om internasjonal rett og Israel enn det som kom fram. Det interessante var eigentleg føredragshaldaren og kjendisstatusen hans meir enn det han faktisk sa.

Ymse andre artiklar og kommentarar om besøket:

Eirik Løkke: Der-show-itz i Oslo

Universitetsavisa: Dershowitz kom – så gikk alarmen og Universitetene sa nei – studentene takket ja

På Høyden: Fikk ikke snakke om Israel

Knut Olav Åmås: Stjerneadvokaten som forsvarer Israel

Micheal Melchiorm: Utenfor virkeligheten

Bergen Filmklubb viste laurdag 5. mars 2011 filmen The Green WaveDet Akademiske Kvarter i Bergen. Filmen er ein delvis animert dokumentar om opprøret i Iran etter presidentvalet i 2009, der ein har tatt utgangspunkt i informasjon frå bloggar, bloggarar og twitter-meldingar. Filmen har namnet sitt frå grønfargen demonstrantane og opposisjonen tok i bruk for markere seg.

Det var ein del av det nyoppstarta filmpanelet som Filmklubben og Studentersamfunnet i Bergen har starta opp i samarbeid med BIFF. Diverre kom det ikkje so mange menneske som det burde til det som i desse dagar er ein ganske høgaktuell film. Parallellane til dei forskjellige opprøra i Midtausten er tydlege.

Filmen sitt innslag av animerte sekvensar, der dei gjenfortel forskjellige bloggarar sine erfaringar frå opprøret, er svært vellukka. Stilen i animasjonen verkar som er inspirert av den israelske animerte semidokumentaren Vals med Bashir. Ein kjenner att noko av den same intensiteten i forskjellige scener. Eg avslører lite ved å seie at opprøret var mislukka og vart brutalt slått ned på av det iranske regimet. Gangen i opprøret er reflektert i filmen, der stemninga går frå optimisme til pessimisme etterkvart som det blir klart for demonstrantane at regimet ikkje er interessert i ei reell liberalisering.

Denne filmen er vel verdt å få med seg, spesielt for dei som følgjer med på det som hender i Midtausten. Iran slit med mange av dei same problema som resten av regionen, og det er spennande å sjå kvar alt dette fører hen. Det feila i 2009, men eg tvilar på at det var slutten.

Trass labert oppmøte skal Filmklubben, Samfunnet og BIFF ha honnør for å ha fått tak i ein sopass god og aktuell film. Eg trur det skal ein del til for at neste film er like aktuell. Sjølv vonar eg at dei held fram med Filmpanelet og sett opp fleire aktuelle filmar.